ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮐﺎﻫﺶ ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ اﻋﺘﺒﺎرات آن

احمد جعفری گفت: ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮐﺎﻫﺶ ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ اﻋﺘﺒﺎرات آن در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ردﯾﻒ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ اوﻟﻮﯾﺖ دار، ﺗﺎﺧﯿﺮ دوﻟﺖ دراﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺒﺮاﻧﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺿﺮاﯾﺐ در ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎ و ﻋﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎرات ﻃﺮح ﻫﺎی ﺟﺎری و ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻣﺸﺎور و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر  در شرایط کنونی مشکل ساز شده است

به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی کلاغ نیوز، عضو شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور  با بیان اینکه ﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮐﺎﻫﺶ ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ اﻋﺘﺒﺎرات آن اتفاق افتاده گفت: هزینه مهندسی در مجموع هزینه پروژه و کیفیت آن موثر است،  هزینه مشاوره ۱ تا ۲ درصد است و هزینه ساخت ۱۵ درصد و هزینه بهره برداری بیش از ۸۰ درصد است.

احمد جعفری با تاکید بر اینکه هزینه ساخت در مقابل خدمت فنی ۹۰ درصد در مقابل ۱۰ درصد است، اظهار کرد: در شرایط کنونی مشکلات پروزه ها ناشی از این است که پروژه از زمان مطالعه تا اجرا از روال عادی خارج می شوند زیرا صاحب پروژه برای هزینه کمتر به دنبال این است که پروژه با سرعت بیشتر انجام شود.

ﺗﺎﺧﯿﺮ دوﻟﺖ دراﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺒﺮاﻧﯽ

عضو شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور با اشاره به اینکه هر پروژه ای باید توسط یک مهندس مشاور طراحی و اجرا شود، تصریح کرد: ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮐﺎﻫﺶ ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ اﻋﺘﺒﺎرات آن در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ردﯾﻒ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ اوﻟﻮﯾﺖ دار، ﺗﺎﺧﯿﺮ دوﻟﺖ دراﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺒﺮاﻧﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺿﺮاﯾﺐ در ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎ و ﻋﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎرات ﻃﺮح ﻫﺎی ﺟﺎری و ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻣﺸﺎور و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر  در شرایط کنونی مشکل ساز شده است

اﺣﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮی با بیان اینکه ﻗﻄﻌﺎ ﻓﺮدای روﺷﻨﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺴـﺎ ﺗﺤـﺮﯾﻢ،  در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ، اظهار کرد: ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  ﻧﻤﻮﻧﻪ وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ۲۵ ﺳﺎﻟﻪ ﺣﻞ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی آب، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺣﺪود ۷۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟـﺖ و  ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دارد. آﯾﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داخلی  ﺗﻮان ﻫﺪاﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻋﻈﯿﻢ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

لینک کوتاه خبر :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *